دانشیار
دانشیار استادیار
deilami abdipour صالحی مازندارنی
دکتر احمد دیلمی
دکتر محمد ابراهیم عبدی پور فرد دکترمحمد صالحی مازندرانی
دکتری حقوق خصوصی
دکتری حقوق خصوصی دکتری حقوق حقوق خصوصی
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۴۴۲ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۱۶ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۱۰
ahmad.deylami@gmail.com  drabdipour@yahoo.com  m_salehimazandarani@yahoo.com
دانشیار استادیار استادیار 
حسن زاده گندمکار عزیزالهی
دکتر مهدی حسن زاده
دکتر رضا حسین گندمکار
دکتر محمد مهدی عزیزاللهی 
دکتری حقوق خصوصی
دکتری حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی 
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۰۵ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۲۳۲ تلفن تماس:  ۰۲۵۳۲۸۵۳۳۱۲-داخلی ۲۳۶۹
m.hasanzadeh@qom.ac.ir  gandomkarvu@gmail.com mm.azizollahi@qom.ac.ir 
استادیار استادیار استادیار 
شبیری فهیمی ح نعمت اللهی اسماعیل
دکتر سید حسن وحدتی شبیری
دکتر عزیزالله فهیمی
دکتر اسماعیل نعمت اللهی
دکتری حقوق خصوصی
دکتری حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی 
تلفن تماس:  ۰۲۵۳۲۸۵۳۳۱۲-داخلی ۲۳۶۵ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۰۵ تلفن تماس:  ۰۲۵۳۲۸۵۳۳۱۲-داخلی ۲۳۷۲
____  ____ esmail_nematollahi@Yahoo.com
مدعو مدعو


دکتر حسین سعادت خواه
دکتر محمد حسین وکیلی مقدم
دکتری حقوق خصوصی
دکتری حقوق خصوصی
تلفن تماس: تلفن تماس:
hosein.sadatkhah@gmail.com  ____