مدیر گروه_استادیار دانشیار استادیار
دکتر احسان دهقانی دکتر مهدی خداپرست دکتر احسان جباری
دکتری عمران (سازه) دکتری عمران (خاک و پی) دکتری عمران (عمران)
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۲۴۰ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۹۵ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۳۶
ایمیل: dehghani@qom.ac.ir ایمیل: khodaparast@qom.ac.ir ایمیل: e.jabbari@qom.ac.ir
استادیار استادیار استادیار
دکتر مسعود محمود آبادی دکتر طاهر رجایی دکتر سید روح الله حسینی واعظ
دکتری عمران (زلزله) دکتری عمران (آب و محیط زیست) دکتری عمران (سازه))
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۶۷ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۹۰ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۶۸
ایمیل: ایمیل: taher_rajaee@yahoo.com ایمیل: hoseinivaez@gmail.com