استادیار (مدیر گروه)
استادیار استادیار
دکتر مصطفی فضائلی
دکتر محسن قدیر
دکتر غلامعلی قاسمی
دکتری حقوق بین الملل
دکتری حقوق بین الملل دکتری حقوق بین الملل
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۱۳ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۰۱ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۰۳
ایمیل: mfazaeli2002@yahoo.com ایمیل: mnghadir@gmail.com ایمیل:g_ghasemi@hotmail.com
استادیار استادیار
دکتر علی مشهدی
دکتر سید یاسر ضیائی
دکتری حقوق عمومی
دکتری حقوق بین الملل
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۱۴ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۶۱۴
ایمیل: droitenviro@gmail.com ایمیل: yaserziaee@gmail.com