اساتید گروه حقوق خصوصی

دکتر سید حسن وحدتی

دانشیار

رئیس دانشکاه اسلامی رضوی

۰۵۱-۳۲۲۳۰۷۷۳

vahdati11@gmail.com

دکتر ابراهیم عبدی پور

استاد تمام

رئیس دانشگاه حضرت معصومه

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۱۳

drabdipour@yahoo.com

دکتر اسماعیل نعمت اللهی

دانشیار

مدیر گروه حقوق خصوصی

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۱۰

esmail_nematollahi@yahoo.com

دکتر محمد صالحی مازندرانی

دانشیار

رئیس دانشکده حقوق

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۲۷

m_salehimazandarani@yahoo.com

دکتر رضاحسین گندمکار دانشیار

معاون اداری و مالی دانشگاه

۰۲۵-۳۲۱۰۳۲۳۲

reza.saleh45@yahoo.com

دکتر احمد دیلمی

دانشیار

عضو هیأت علمی

ahmad.deylami@gmail.com

دکتر مهدی حسن زاده

دانشیار

عضو هیأت علمی

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۵

m.hasanzadeh@qom.ac.ir

دکتر عزیزالله فهیمی دانشیار

عضو هیأت علمی

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۵

aziz.fahimi@yahoo.com

دکتر سیدمهدی دادمرزی

استادیار

عضو هیأت علمی

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۲

dadmarzism@yahoo.com

 
  دکتر هدایت الله سلطانی نژاد

استادیار

عضو هیأت علمی

۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۲۴

دکتر محمدمهدی عزیزاللهی

استادیار

عضو هیأت علمی

mm.azizollahi@qom.ac.ir