استاد استاد دانشیار
دکتر سید رضا مؤدب دکتر محمد کاظم شاکر دکتر علی احمد ناصح
دکتری علوم قرآن و حدیث دکتری علوم قرآن و حدیث دکتری علوم قرآن و حدیث
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۹۵۲ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۹۵۲ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۵
ایمیل: reza@moaddab.ir ایمیل: mk_shaker@yahoo.com ایمیل:aliahmadnaseh@yahoo.com
دانشیار دانشیار دانشیار
دکتر غلامحسین اعرابی
دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی
دکتر جعفر نکونام
دکتری علوم قرآن و حدیث دکتری علوم قرآن و حدیث دکتری علوم قرآن و حدیث
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۹۳۸ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۹۵۵ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۹۵۳
ایمیل: ____ ایمیل: mt_diari@yahoo.com ایمیل: jnekoonam@gmail.com
استادیار استادیار استادیار
دکتر محمد علی تجری
دکتر محمد کاظم رحمان ستایش
دکتر محمد هادی مفتح
دکتری علوم قرآن و حدیث دکتری علوم قرآن و حدیث دکتری علوم قرآن و حدیث
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۹۵۳ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۹۵۴ تلفن تماس: ____
ایمیل: ____ ایمیل: ایمیل: mhmofateh@yahoo.com
استادیار استادیار
دکتر محمد جواد نجفی
دکتر عزت الله مولائی نیا
دکتری علوم قرآن و حدیث دکتری زبان و ادبیات عربی
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۹۵۸ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۲۳۸۰
ایمیل: najafi.4964@yahoo.com ایمیل: molaeiniya@gmail.com