مدیر گروه استاد استاد
دکتر فرانک فتوحی دکتر یعقوب فرجامی دکتر روح الله دیانت
دکتری مهندسی نرم افزار (استادیار) دکترای ریاضی (استادیار) دکتری معماری سیستم های کامپیوتری (استادیار)
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۶۳ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۶۵ تلفن تماس:۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۱
ایمیل: faranak_fotouhi@hotmail.com ایمیل: farjami@gmail.com ایمیل: rouhollah.dianat@gmail.com