رشته حقوق بین الملل

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ۱۹-۲۰
شنبه
یکشنبه سمینار (۱۹-۲۰)
دوشنبه سازمان های بین المللی

سمینار (یک جلسه در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸)

حقوق معاهدات

    حقوق مخاصمات مسلحانه

سه شنبه حقوق تجارت بین الملل حقوق دریاها (تا ساعت ۱۸:۳۰)

روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی

زبان پیشنیاز
چهارشنبه مسئولیت بین المللی حقوق جزای بین المللی

     مسئولیت مدنی

  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در سامانه OE دانشجویان قرار داده می شود.

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته بین الملل برای ورودی های ۹۷ به بعد:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

نام درس واحد
مقدمه علم حقوق ۲
حقوق مدنی ۳ ۳
حقوق اساسی ۱ ۲
حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۲
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۲
نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. برای بعضی از دروس معرفی کتاب شده و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: دانشجویانی که کارشناسی آنها، فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده لازم است همه دروس به غیر از مقدمه علم حقوق را اخذ نمایند.
نکته ۴: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان دارای مدرک حوزوی) لازم است همه واحدهای فوق را اخذ نمایند.