رشته حقوق بین الملل

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
شنبه
یکشنبه مسئولیت بین المللی (۹۶) حقوق دریاها (۹۷) حقوق معاهدات (۹۷)
دوشنبه بررسی تفضیلی بین الملل برخی موضوعات بین الملل (معادلسازی سمینار پژوهشی) حقوق جزای بین الملل (۹۷) روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی (۹۶)
سه شنبه زبان پیشنیاز (۹۷) حقوق تجارت بین الملل (۹۷) حقوق مخاصمات مسلحانه (۹۶)
چهارشنبه سازمان های بین المللی (۹۶)

 

  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در LMS دانشجویان قرار داده می شود.
  • عدد داخل پرانتز نمایانگر این است که این درس برای ورودی های چه سالی می باشد؛ به طور مثال چنانچه ورودی ۹۶ هستید کلاس هایی را شرکت کنید که عدد داخل آن ۹۶ است.

 

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته بین الملل برای ورودی های ۹۷ به بعد:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

 

نام درس واحد
مقدمه علم حقوق ۲
حقوق مدنی ۳ ۳
حقوق اساسی ۱ ۲
حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۲
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۲

 

نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. برای بعضی از دروس معرفی کتاب شده و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: دانشجویانی که کارشناسی آنها، فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده لازم است همه دروس به غیر از مقدمه علم حقوق را اخذ نمایند.
نکته ۴: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان دارای مدرک حوزوی) لازم است همه واحدهای فوق را اخذ نمایند.