تماس با ما

برای تماس با مرکز آموزش های الکترونیکی از روش های زیر استفاده کنید؛

کارشناسان آقایان؛ آقای حیدری ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۲ آقای قدیانی ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۱

کارشناسان خانم ها؛ خانم میرافضل ۰۲۵۳۲۱۰۳۷۳۶ خانم یکتا ۰۲۵۳۲۱۰۳۸۳۴
ارتباط با بخش فنی: qommajazi@gmail.com و یا آیدی @qommajazi در نرم افزارهای ایتا و تلگرام