تماس با ما

دکتر ابوالفتح خالقی
ریاست پردیس دانشگاهی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۵

 

ab-khaleghi@qom.ac.ir
دکتر روح الله دیانت
معاون پردیس دانشگاهی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۱

(ساعاتی که پیامگیر اعلام می کند)

rouhollah.dianat@gmail.com
مصطفی حیدری
کارشناس مسؤل آموزش پردیس
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۲

محسن اجاقی
کارشناس آموزش پردیس
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۳

(در ساعاتی که پیامگیر اعلام می کند)