رشته حقوق جزا

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۲:۰۰-۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
شنبه
یکشنبه جبرانی آیین دادرسی کیفری (۹۶) متون فقه جزایی (۹۷) حقوق جزای اختصاصی ۱ (۹۷)
دوشنبه
سه شنبه جبرانی آیین دادرسی کیفری (۹۶) زبان پیشنیاز (۹۷) حقوق جزای عمومی ۱ (۹۷)
چهارشنبه آیین دادرسی کیفری (۹۶)

 

  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در LMS دانشجویان قرار داده می شود.
  • عدد داخل پرانتز نمایانگر این است که این درس برای ورودی های چه سالی می باشد؛ به طور مثال چنانچه ورودی ۹۶ هستید کلاس هایی را شرکت کنید که عدد داخل آن ۹۶ است.

 

دروس آفلاین:

دروس آفلاین به دروسی که کلاس آنلاین ندارند و محتوای آنها در سامانه lms قرار دارد اطلاق می شود.

  1. پزشکی قانونی
  2. جامعه شناسی جنایی

 

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته جزا و جرم شناسی برای ورودی های ۹۷ به بعد:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

 

نام درس واحد
حقوق جزای عمومی ۱ ۲
حقوق جزای عمومی ۲ ۲
حقوق جزای عمومی ۳ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۱ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۲ ۲
حقوق جزای اختصاصی ۳ ۲
آیین دادرسی کیفری ۱ ۲

 

نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. بعضی از دروس معرفی کتاب و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان با کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی یا دارای مدرک حوزوی) لازم است ۱۲ واحد از لیست فوق را اخذ نمایند.