رشته حقوق خصوصی

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰
شنبه حقوق تجارت بین الملل (شروع کلاس از ساعت ۱۷) ۹۶
یکشنبه قواعد فقه (۹۶)

(شروع کلاس از ساعت ۱۳:۱۵)

حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) (۹۷)

حقوق مدنی تطبیقی (معادلسازی درس سمینار پژوهشی)

دوشنبه متون فقه (۹۷) مسئولیت مدنی (۹۶)
سه شنبه آیین دادرسی مدنی (۹۶) حقوق تجارت (۹۷)
چهارشنبه حقوق مدنی ۱ (۹۷)

 

  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در LMS دانشجویان قرار داده می شود.
  • عدد داخل پرانتز نمایانگر این است که این درس برای ورودی های چه سالی می باشد؛ به طور مثال چنانچه ورودی ۹۶ هستید کلاس هایی را شرکت کنید که عدد داخل آن ۹۶ است.

دروس آفلاین:

دروس آفلاین به دروسی که کلاس آنلاین ندارند و محتوای آنها در سامانه lms قرار دارد اطلاق می شود.

  1. زبان انگلیس پیشنیاز (۹۷)

 

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته خصوصی:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

 

نام درس واحد
مقدمه علم حقوق ۲
حقوق مدنی ۳ ۳
حقوق مدنی ۴ ۲
آئین دادرسی مدنی ۲ ۲
حقوق تجارت ۲ ۲
نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. برای بعضی از دروس معرفی کتاب شده و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: دانشجویانی که کارشناسی آنها، فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده لازم است همه دروس به غیر از مقدمه علم حقوق را اخذ نمایند.
نکته ۴: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان دارای مدرک حوزوی) لازم است همه واحدهای فوق را اخذ نمایند.