در زیر برنامه کلیه کلاس های رشته حقوق عمومی می باشد. طبیعتا دانشجویان در کلاس هایی می بایست شرکت کنند که در آنها انتخاب واحد کرده اند و در سیستم گلستان، وجود دارد.

در زیر، ابتدا دروس آنلاین (دارای کلاس زنده) به همراه زمان آنها آمده است. با کلیک روی نام درس، صفحه ورود به کلاس باز می شود.

سپس، فهرست دروس آفلاین رشته ذکر شده است. دروس آفلاین، دروسی است که کلاس زنده ندارند. بلکه محتوایی دارند که در سامانه LMS دانشجو قرار گرفته است.

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
۱۴-۱۶  حقوق بین الملل عمومی جبرانی ساعت ۱۵-۱۷(جلسه آخر)
۱۶-۱۸ حقوق بین الملل عمومی    ح اساسی کشورهای اسلامی
۱۸-۲۰ متون ح به زبان خارجی

دروس آفلاین:

  1. مبانی حقوق عمومی
  2. حقوق اداری ایران
  3. حقوق اداری تطبیقی
  4. حقوق کار
  5. حقوق مالی
  6. حقوق معاهدات بین المللی
  7. نظام های انتخاباتی
  8. تاریخ حقوق عمومی ایران
  9. آزادی های عمومی