========================================

دریافت فرم اخذ تک درس (کارشناسی) از مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه قم (مخصوص دانشجویان خارج از مرکز مجازی دانشگاه قم)

 

 

فرم ها و آئین نامه های مربوط به دانشجویان مجازی

دانشجویان مجازی در صورت داشتن هر درخواست دانشجویی، به صفحه اصلی سایت (به آدرس pardis.qom.ac.ir) رفته و در قسمت “ارسال درخواست” (واقع در زیر عکس حدیث)، درخواست خود را وارد نمایند. در صورتی که درخواست دانشجو، اخذ درس سمینار پژوهشی باشد، فرم زیر را دریافت نموده و آن را تکمیل نموده و در بخش “ارسال درخواست” در قسمت بارگذاری فایل، به پیوست درخواست خود ارسال نمایند.

 برای دریافت فرم مربوط سمینار پژوهشی اینجا را کلیک کنید. 

 

========================================

فرم ها و آئین نامه های مربوط به دانشجویان پردیس دانشگاهی

دکتری 

 کارشناسی ارشد

 

فرم درخواست دانشجویان پردیس