==========================================

فرم ها و آئین نامه های مربوط به دانشجویان مجازی

دانشجویان مجازی، تنها نیاز به استفاده از ۲ فرم زیر را دارند.

۱- فرم مربوط به اخذ و اعلام نمره سمینار پژوهشی : دانشجویانی که قصد اخذ درس سمینار پژوهشی را دارند ابتدا با استادی که تمایل دارند، مکاتبه یا تماس حاصل کرده و بعد از اخذ موافقت شفاهی یا ایمیلی استاد، این فرم را پر کرده و برای ما ارسال نمایند (اخذ امضای استاد لازم نیست و دانشجویان فقط قسمت مربوط به خود را پر نمایند).

برای دریافت فرم مربوط سمینار پژوهشی اینجا را کلیک کنید. 

۲- برای انجام سایر امور و درخواست ها، دانشجویان فرم درخواست دانشجویی را که در زیر قابل دریافت است پر نموده و به ایمیل مندرج در فرم ارسال نمایند.

برای دریافت فرم درخواست دانشجویان مجازی، اینجا را کلیک کنید. 

==========================================

فرم ها و آئین نامه های مربوط به دانشجویان پردیس دانشگاهی

دکتری 

 کارشناسی ارشد

 

فرم درخواست دانشجویان پردیس