به روز و ساعت کلاسها توجه نمایید ؛ تغییر ساعت کلاسی و برگزاری کلاس جبرانی در برنامه کلاسی قید می گردد

با کلیک روی رشته مورد نظر وارد صفحه برنامه کلاسی  می شود حضور در کلاسهایی که انتخاب واحد نکرده اید هیچ امتیازی ندارد

۱- ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

۲ – ارشد حقوق خصوصی

 

۳- ارشد حقوق بین الملل

 

۴ – ارشد حقوق عمومی

 

۵ – کارشناسی حقوق

 

مراجعات آموزشی