ریاست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون مجازی 
 dianat
دکتر علی احمد ناصح دکتر محسن اکبرپور دکتر روح الله دیانت 
دکتری علوم قرآن و حدیث (دانشیار) دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشیار)  دکتری معماری سیستم های کامپیوتری (استادیار)
تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۵ تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۶ تلفن تماس:۰۲۵۳۲۱۰۳۵۵۱
ایمیل: aliahmadnaseh@yahoo.com ایمیل: akbarpour.mohsen@gmail.com  ایمیل: rouhollah.dianat@gmail.com