اطلاعیه مهم در مورد درخواست هایی که نیاز به تصمیم گیری توسط کمیسیون موارد خاص دارد

اطلاعیه بسیار مهم به اطلاع کلیه دانشجویان مجازی می رساند با توجه به مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از این به بعد کلیه درخواست هایی که نیاز به تصمیم گیری توسط کمیسیون موارد خاص دارند (مانند بازگشت به تحصیل، تمدید نیم سال ۷ به بعد و…)، می بایست توسط دانشجو در سامانه سجاد وزارت […]