• مهر
    ۰۳

    زمان: زمان برای این مطلب اختصاص داده نشده

    مکان: مکان برای این مطلب اختصاص داده نشده

    دکتر خالقی مدیر امور آموزشی در خصوص تاریخ جدید حذف و اضافه واحد های درسی به خبرنگار روابط عمومی گفت: با توجه به همزمانی ثبت نام حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی با ایام حذف و اضافه و به منظور ساماندهی مطلوب وتسهیل انجام این دو فرآیند مهم، بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مقرر گردید تا حذف و اضافه با یک روز جابجایی انجام شود.
    بدین ترتیب تاریخ حذف و اضافه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه چهارم و پنچم مهرماه ۹۶ خواهد بود