۰۱ اسفند

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های مجازی مقطع کارشناسی ارشد که رشته مقطع کارشناسی آنها با رشته مقطع کارشناسی ارشد متفاوت است می رساند برای تعیین و اخذ دروس جبرانی باید اقدامات زیر را انجام دهند.

۱ تهیه و ارسال کارنامه مقطع کارشناسی به ایمیل مجازی به آدرس:majazi@qom.ac.ir

۲- بعد از دریافت ریزنمرات مقطع کارشناسی توسط دانشگاه و تسلیم آن به مدیر محترم گروه؛ مدیران گروه با توجه به رشته کارشناسی دانشجو نسبت به تعیین دروس جبران برای دانشجو اقدام خواهند نمود.

۳- بعد از تعیین دروس جبرانی برای دانشجواز طرف مدیر گروه؛ تعداد دروس جبرانی از طریق پیامک به اطلاع دانشجو خواهد رسید

۴- دانشجو موظف است بعد از مشخص شدن دروس جبرانی در اسرع وقت با پر کردن فرم درخواست دانشجویی درسهایی را که مایل به اخذ آن است با توجه به لیست دروس پیوستی از طریق فرم درخواست به آدرس ایمیل بالا برای دانشگاه ارسال نماید تا دروس مورد نظر در نیمسال جاری برای دانشجو اخذ شود.

در پایان یادآور می شود لیست دروس جبرانی به همراه تمام مشخصات درس اعم از استاد درس؛ ساعت امتحانی و روز امتحان و سایر اطلاعات به پیوست میباشد.

لیست دروس جبرانی