۱۱ شهریور

کلیه دانشجویان پذیرفته شده مرکز مجازی فایل های زیر را دقیقا مطالعه نمایند (برای دانلود روی عنوان کلیک کنید)

نحوه ثبت نام 

پیوست شماره ۱- فرم ۱۱ تا ۱۶

اطلاعیه امور مالی