۱۹ شهریور

به اطلاعیه کلیه دانشجویان مجازی ورودی ۱۳۹۵ به ماقبل می رساند برای ثبت نام در ترم جاری، شهریه ثابت ترم فعلی (مهر ۹۶) و بدهی های معوقه از قبل دانشجو می بایست تسویه گردد تا امکان انتخاب واحد فراهم شود.