شماره ردیف نام دوره برنامه طول
H_BS_J_005 آيات الاحکام کارشناسی ارشد یک ترم
H_MS_J_004 حقوق جزای اختصاصی 2 کارشناسی ارشد یک ترم
Hoghough_BS_009 مقدمه علم حقوق کارشناسی یک ترم
H_BS_008 حقوق تجارت ۱ کارشناسی یک ترم
H_BS_007 حقوق اساسی ۱ کارشناسی یک ترم
H_BS_006 مالیه عمومی کارشناسی یک ترم
H_BS_005 مبانی جامعه شناسی کارشناسی يک ترم
H_BS_004 اصول فقه ۱ کارشناسی یک ترم
H_BS_003 حقوق بین الملل عمومی ۱ کارشناسی یک ترم
H_BS_002 حقوق جزای عمومی ۲ کارشناسی یک ترم