شماره ردیف نام دوره برنامه طول
H_BS_001 حقوق مدنی ۲ کارشناسی یک ترم
H_MS_KH_001 زبان پیش نیاز خصوصي کارشناسی ارشد یک ترم
H_MS_J_001 زبان انگلیسی پیش نیاز جزا کارشناسی ارشد یک ترم
H_MS_100 متون فقه خصوصی کارشناسی ارشد یک ترم