فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر علیرضا رستمی قفس آبادی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۶۴
ali.ebnebrahim@gmail.com

رزومه

دکتر علیرضا ابراهیمی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۶۲
ali110qom@yahoo.com

رزومه

دکتر عبدالله امیدی فرد
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۶۱
omidifard.f@gmail.com

رزومه

دکتر محمد نوذری

استادیار
مدیر گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۶۰
abasaleh.s@gmail.com

رزومه

دکتر محمد علی راغبی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۶۳
ma.raghebi@yahoo.com

رزومه