اساتید گروه فلسفه و کلام اسلامی

دکترحبیب اله دانش شهرکی
استادیار
مدیر گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۸۳
daneshshahraki@qom.ac.ir

رزومه

دکتر سیداحمدرضا شاهرخی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۸۱
s.ahmadreza.shahrokhi@gmail.com

رزومه

دکتر عسگر دیرباز
دانشیار
رئیس دانشگاه قم
۰۲۵-۳۲۱۰۳۱۱۲
a.dirbaz5597@gmail.com

رزومه

دکتر محمدحسین حشمت پور
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۸۳
mhheshmatpoor@yahoo.com

رزومه

دکتر علی اله بداشتی
استاد
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۸۲
alibedashti@gmail.com

رزومه

دکتر محمد ذبیحی
استاد
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۸۲
zabihi@gmail.com

رزومه

دکتر زهرا خزاعی
استاد
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۷۶۱
z.khazaei@gmail.com

رزومه

دکتر عباس ایزدپناه
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۸۵
abbas_izadpanah@yahoo.com

رزومه