اعضای هیأت علمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

دکتر حسین امیرخانی
استادیار
مدیر گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۶۶
amirkhani@qom.ac.ir

رزومه

دکتر یعقوب فرجامی
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۶۵
farjami@gmail.com

رزومه

دکتر خیرالله رهسپارفرد
استادیار
مدیر فناوری اطلاعات
۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۱۰
rahsepar@qom.ac.ir

رزومه

دکتر روح الله دیانت

استادیار
معاون پردیس دانشگاهی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۱
rdianat@qom.ac.ir

رزومه

دکتر امیر جلالی بیدگلی
استادیار
رئیس مرکز آپا دانشگاه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۸۷
jalaly.bi@gmail.com

رزومه

دکتر امیر لکی زاده
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۱۳
lakizadeh@gmail.com

رزومه

دکتر محسن نیک رأی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۶۳
nickraymohsen@gmail.com

رزومه

دکتر فرانک فتوحی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۸۴۵
faranak_fotouhi@hotmail.com

رزومه