اعضای هیأت علمی گروه حسابداری

دکتر نرگس سرلک
دانشیار
مدیر گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۷۶۹
sarlak.narges@gmail.com

رزومه

دکتر محمدجواد زارع بهنمیری
استادیار
معاون دانشکده مدیریت
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۰۲
mj.zare@qom.ac.ir

رزومه

دکتر مصطفی ایزدپور
استادیار
عضو هیأت علمی
ezadpour@gmail.com

رزومه

دکتر منیژه رامشه
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۷۹۵
m.ramsheh@gmail.com

رزومه