اعضای هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر محمدخلیل صالحی
استادیار
مدیر گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۹۷
mohamad.salehy@gmail.com

رزومه

دکتر عادل ساریخانی
استاد
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۶
adelsari@yahoo.com

رزومه

دکتر ابوالفتح خالقی
دانشیار
رئیس پردیس دانشگاهی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۵
ab-khaleghi@qom.ac.ir

رزومه

دکتر محمدعلی حاجی ده ابادی
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۶
dr_hajidehabadi@yahoo.com

رزومه

دکتر روح الله اکرمی
دانشیار
معاون دانشکده حقوق
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۲۱
r.akrami2013@gmail.com

رزومه

دکتر جلال الدین قیاسی
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۶۰۸
jalalghiasi2001@yahoo.com

رزومه

دکتر مرتضی فتحی
استادیار
عضو هیأت علمی
m99fathi@yahoo.com

رزومه