اعضای هیأت علمی گروه ریاضی

دکتر علی اصغر فروغی
دانشیار
مدیر گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۰۵۰
aa_foroughi@yahoo.com

رزومه

دکتر غلامحسن شیردل
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۰۲۲
shirdel81math@gmail.com

رزومه

دکتر محمود محمودی
استادیار
مدیر خدمات آموزشی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۴۰۲
mmahmoodi_ir@yahoo.com

رزومه

دکتر عفت گلپررابوکی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۷۹۱
g_raboky@yahoo.com

رزومه