اعضای هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث

دکتر محمدتقی دیاری
استاد
مدیر گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۵۵
mt_diari@yahoo.com

رزومه

دکتر سیدرضا مؤدب
استاد
رئیس دانشکده الهیات
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۳۹
reza@moaddab.ir

رزومه

دکتر علی احمد ناصح
استاد
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۵۱
aliahmadnaseh@yahoo.com

رزومه

دکتر غلامحسین اعرابی
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۵۱
golamhosein.arabi@gmail.com

رزومه

دکتر جعفر نکونام
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۵۳
jnekoonam@gmail.com

رزومه

دکتر عزت الله مولایی نیا
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۵۶
molaeiniya@gmail.com

رزومه

دکتر محمدهادی مفتح
دانشیار
رئیس مرکز اسلامی هامبورگ
mhmofateh@yahoo.com

رزومه

دکتر محمدجواد نجفی
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۵۴
najafi.4964@yahoo.com

رزومه

دکتر محمدعلی تجری
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۵۳
trajaee@qom.ac.ir

رزومه

دکتر کاظم رحمان ستایش
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۹۵۴
kr.setayesh@gmail.com

رزومه

دکتر طلعت حسنی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۷۴۱
t.hasani16@gmail.com

رزومه

دکتر سیده وحیده رحیمی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۷۶۳
svrahimi@yahoo.com

رزومه