اعضای هیأت علمی گروه مهندسی عمران

دکتر سید روح الله حسینی واعظ
دانشیار
مدیر گروه
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۹۰
hoseinivaez@gmail.com

رزومه

دکتر محمدرضا عدل پرور
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۴۸
adlparvar@qom.ac.ir

رزومه

دکتر مهدی خداپرست
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۹۵
mahdikhodaparast@yahoo.com

رزومه

دکتر احسان جباری
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۱۵
ehsan.jabbari@gmail.com

رزومه

دکتر طاهر رجایی
دانشیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۹۱
trajaee@qom.ac.ir

رزومه

دکتر حامد بایسته
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۱۷۳
hamedbayesteh@gmail.com

رزومه

دکتر احسان دهقانی فیروزآبادی
استادیار
عضو هیأت علمی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۲۴۰
dehghani@qom.ac.ir

رزومه

دکتر سید محمدحسین دهناد
استادیار
مدیر امور دانشجویی
۰۲۵-۳۲۱۰۳۴۵۰
e.dehnad@gmail.com

رزومه