رشته حقوق بین الملل

برای ورود به کلاس روی نام کلاس خود کلیک کنید؛
۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ۱۹-۲۰
شنبه
یکشنبه سمینار (۱۹-۲۰)
دوشنبه سازمان های بین المللی (تمام شده)

سمینار (یک جلسه در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸)

حقوق معاهدات

    حقوق مخاصمات مسلحانه

سه شنبه حقوق تجارت بین الملل (تمام شده) حقوق دریاها (تا ساعت ۱۸:۳۰) (تمام شده)
روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی (تمام شده)
زبان پیشنیاز
چهارشنبه مسئولیت بین المللی حقوق جزای بین المللی

     مسئولیت مدنی

  • کلاس های آنلاین در روز و ساعت تعیین شده تشکیل می شوند.
  • برای ورود به کلاس روی عنوان درس، کلیک کنید.
  • کلیه کلاس های آنلاین ضبط می شوند و برای استفاده های بعدی، در سامانه OE دانشجویان قرار داده می شود.

دروس پیش نیاز(جبرانی) رشته بین الملل برای ورودی های ۹۷ به بعد:

دروس پیش نیاز به دروسی گفته می شود که باید دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها حقوق نبوده است اخذ نمایند. نحوه گذراندن این دروس به صورت خودخوان است و کلاسی برای این دروس تشکیل نمی شود.

نام درس واحد
مقدمه علم حقوق ۲
حقوق مدنی ۳ ۳
حقوق اساسی ۱ ۲
حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۲
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۲
نکته ۱: منابع مربوط به کلیه دروس در سامانه lms ذکر شده است. برای بعضی از دروس معرفی کتاب شده و بعضی دیگر دارای محتوای تولید شده هستند.
نکته ۲: دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها حقوق و یا علوم قضایی بوده نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.
نکته ۳: دانشجویانی که کارشناسی آنها، فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده لازم است همه دروس به غیر از مقدمه علم حقوق را اخذ نمایند.
نکته ۴: باقی دانشجویان (حتی دانشجویان دارای مدرک حوزوی) لازم است همه واحدهای فوق را اخذ نمایند.