تماس با ما

رئيس مركز مجازي
دكتر ابوالفتح خالقي
دكتري حقوق جزا_دانشيار
ab-haleghi@qom.ac.ir
  معاون مرکز مجازی
دکتر روح الله دیانت
دكتري كامپيوتر_استاديار
rdianat@qom.ac.ir
 

مصطفی حیدری
کارشناس مسؤل
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۲

محسن اجاقی
کارشناس آموزش 
۰۲۵-۳۲۱۰۳۵۵۳
شنبه تا سه شنبه ۱۰ تا ۱۲

محسن قدیانی
کارشناس فنی
۰۲۵۳-۳۲۱۰۳۵۵۱
شنبه تا سه شنبه ۱۶ تا ۱۸

فرض الله عليائي
كارشناس آموزش
۰۲۵۳-۲۱۰۳۵۵۰
۸ تا ۱۱ صبح