ضمن عرض تبریک به کلیه قبول شدگان در مرحله کتبی آزمون دکتری می رساند اطلاعات مربوط به مصاحبه دکتری دانشگاه قم در لینک زیر قرار دارد. کلیک کنید.
اطلاعیه مربوط به مصاحبه های علمی متقاضیان دکتری تخصصی
اطلاعیه مربوط به مصاحبه های علمی متقاضیان دکتری تخصصی